Legislatie

LEGISLATIA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 

CADRUL LEGISLATIV

LEGEA nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completsrile ulterioare;

LEGEA nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM;

 

ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1169/2011;

LEGEA nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii;

ORDIN nr.944/ 2001 al ministrului sanatatii si familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante;

ORDIN nr. 1032/2002 pentru aprobarea completarilor la Normele privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 944/2001. Lista medicilor de medicina muncii abilitati in supravegherea medicala a expusilor profesional la radiatii ionizante;

ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii;

LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 450/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 1252/1907/2017 privind modificarea si completarea ORDINULUI ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente;

ORDIN nr. 551/2016 al ministrului sanatatii pentru infiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze;

 

CONDITII GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor;

LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata;

 

RISCURI SPECIFICE

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare;

REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata;

LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale;

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

 

GRUPURI SPECIFICE

LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

FORME ATIPICE DE ANGAJARE

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara;

LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;

ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite;

LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

AUTORIZATII, AVIZARI SI ABILITARI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completările ulterioare;

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnicienilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;

ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca;

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon